مقاله تاثیر آموزش های ترویجی بر افزایش عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در شهرستان دماوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۹۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش های ترویجی بر افزایش عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در شهرستان دماوند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیب زمینی
مقاله رقم آگریا
مقاله عملکرد
مقاله دماوند (شهرستان)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهان نما فهیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش های ترویجی بر افزایش عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در شهرستان دماوند که از نظر نحوه جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی بوده به روش توصیفی (غیر آزمایشی) – همبستگی انجام شده است. جامعه آماری، ۶۸ نفر از سیب زمینی کاران رقم آگریا در شهرستان دماوند می باشند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین متغیرهای شغل پدر، تعداد کلاس های ترویجی دعوت شده، میزان شرکت در کلاس های آموزشی ترویجی، میزان عمل به توصیه های ترویجی، میزان رضایت از کشت سیب زمینی رقم آگریا و فاصله زمانی معرفی رقم آگریا تا کشت با عملکرد سیب زمینی رقم آگریا رابطه وجود دارد. نتایج رگرسیون به شیوه گام به گام نشان می دهد که به ترتیب ۴ متغیر شغل پدر، تعداد کلاس های آموزشی ترویجی دعوت شده، فاصله زمانی معرفی تا کشت رقم آگریا و میزان رضایت از کاشت رقم آگریا وارد معادله رگرسیون چند متغیره شدند و جمعا ۴۰ درصد تغییرات متغیر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا را تبیین نمودند.