مقاله تاثیر آموزش نوروفیدبک بر ادراک بینایی دانش آموزان ابتدایی با اختلال یادگیری ریاضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش نوروفیدبک بر ادراک بینایی دانش آموزان ابتدایی با اختلال یادگیری ریاضی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوروفیدبک
مقاله اختلال یادگیری ریاضی
مقاله ادراک دیداری
مقاله موج تتا
مقاله موج بتا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی چنگیز
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف این پژوهش بررسی اثر آموزش نوروفیدبک بر ادراک دیداری دانش آموزان مدرسه ابتدایی مبتلا به اختلالات ریاضی بود.
روش: این پژوهش، مطالعه ای نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمون و گروه گواه است. تعداد ۲۰ نفر دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی بین سنین ۱۰ تا ۱۲ سال در آزمایش شرکت کردند. آزمودنی ها به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه آزمایش (n=10) آموزش نوروفیدبک دریافت کردند و گروه گواه (n=10) هیچ آموزشی دریافت نکردند. آزمودنی ها آزمون ادراک دیداری فراستیگ را در مراحل پیش آزمون و پس آزمون اجرا کردند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون تی وابسته و تی مستقل تحلیل شد.
یافته ها: نتایج نشان داد آموزش نوروفیدبک باعث افزایش میزان توانایی ادراک دیداری و همچنین سرکوب امواج تتا در دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است، اما در افزایش موج بتا اثر معنادار نداشت.
نتیجه گیری: در کل می توان نتیجه گرفت که از آموزش نوروفیدبک می توان به عنوان یک راهبرد آموزشی در درمان اختلال ریاضی استفاده کرد.