مقاله تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر ارتقا سلامت روان و خود پنداره دانشجویان دختر ورزشکار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر ارتقا سلامت روان و خود پنداره دانشجویان دختر ورزشکار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله خود پنداره
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی مهری

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به تعیین تاثیر آموزش مولفه های هوش هیجانی بر ارتقاء سلامت روان و خود پنداره دانشجویان دختر ورزشکار دانشگاه پیام نور اراک پرداخته است. تحقیق حاضر یک مطالعه پژوهشی ( تحلیلی–توصیفی) از نوع شبه تجربی است که در قالب یک طرح تحقیق از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. ۲۴ نفر در طرح مزبور پس از پر کردن پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه تصور از خود بک، به طور تصادفی در دو گروه ۱۲ نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. سپس گروه آزمایشی در ۹ جلسه ۹۰ دقیقه ای به مدت دو ماه تحت آموزش مولفه های هوش هیجانی قرار گرفتند و در پایان جلسات، پس آزمون برروی ۲ گروه انجام گرفت. نتایج با استفاده از آزمون آنالیز کوواریانس و نرم افزار spss تحلیل شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مولفه های هوش هیجانی برارتقاء سلامت روان وخود پنداره دانشجویان دختر ورزشکار به طور معنا داری موثر است (p<0.01) نتیجه آنکه آموزش مولفه های هوش هیجانی موجب ارتقاء سلامت روان و خود پنداره ورزشکاران می شود.