مقاله تاثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در طب جانباز از صفحه ۶۰ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقابله دینی تاب آوری
مقاله انطباق پذیری
مقاله مدیریت فشار روانی
مقاله همسران جانبازان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسکریان سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هماهنگی روش های مقابله فشار روانی با فرهنگ دینی و اجتماعی افراد اثربخشی آن ها را بیشتر خواهد کرد. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان انجام گرفته است.
مواد و روش ها: پژوهش از نوع شبه آزمایشی است و جامعه آماری مورد بررسی تعداد ۷۰ نفر از همسران جانبازان بودند که فرزندانشان در مدارس ابتدایی پسرانه شاهد ناحیه ۵ مشهد در سال تحصیلی ۹۲ – ۹۱ مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه گیری از نوع در دسترس است، بدین صورت که پرسشنامه تاب آوری کانر – دیویدسون و هوش هیجانی بار – آن در دو مولفه توسط همه ۷۰ نفر تکمیل شد، توسط همه شرکت کنندگان تکمیل شد، سپس ۳۰ نفر که پایین ترین نمره را کسب نمودند، انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. برای گروه آزمایش ۱۰ جلسه آموزش مهارت های مقابله دینی برگزار گردید و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون تحلیل کوواریانس و همبستگی پیرسون انجام گرفت.
نتایج: تحلیل کوواریانس در سطح ۰٫۰۱ معنادار است و نشان دهنده اثربخشی آموزش است. بر هر سه متغییر در همسران جانبازان اثربخش بوده است. همچنین اجرای آزمون همبستگی رابطه معناداری را بین متغیرها نشان داد.
بحث: با توجه به نتایج این پژوهش؛ آموزش مهارت های مقابله دینی می تواند در ارتقای سطح سازگاری و توانمندسازی آن ها در مقابله با مشکلات موثر باشد بنابراین آموزش راهبردهای مقابله دینی جهت افزایش تاب آوری، انطباق پذیری و و مدیریت فشار روانی برای همسران جانبازان پیشنهاد می شود.