مقاله تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر خلاقیت دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر خلاقیت دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله مثبت اندیشی
مقاله سیالی
مقاله بسط
مقاله ابتکار
مقاله انعطاف پذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستغیب سیده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده حمید
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی نورعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: روانشناسان معتقدند که افکار و هیجان های منفی موجب می شود فکر، عمل و خلاقیت انسانها محدود شود. حال آنکه تفکرات و هیجان های مثبت موجب گسترده تر شدن اعمال می شود. تفکرات و هیجان های مثبت؛ شادی و شادمانی شیوه های معمول تفکر، آدمی را به سوی کنجکاوی و آفرینندگی بیشتر سوق می دهد. امروزه بسیاری از روانشناسان معتقدند که می توان خلاقیت را از طریق تعلیم و تربیت به دیگران آموخت.
هدف: پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر خلاقیت و هر یک از زیر بخش های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری دانش آموزان است.
روش: بدین منظور، دو کلاس شامل ۳۴ نفر به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مقطع سال اول دبیرستان یکی از مدارس منطقه ۵ تهران انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابتدا آزمون خلاقیت عابدی (۱۳۷۴) برای هر دو گروه اجرا و آنگاه مهارت های مثبت اندیشی در مدت ۱۰ جلسه به گروه آزمایش، آموزش داده شد. پس از آن دوباره از هر دو گروه، آزمون خلاقیت عابدی گرفته شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل واریانس انجام شد. یافته ها فرضیه های پژوهش مبتنی بر تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر خلاقیت و هر یک از زیر بخش های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری دانش آموزان را تایید کرد.
بحث و نتیجه گیری: بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که با آموزش مهارت های مثبت اندیشی می توان خلاقیت دانش آموزان را افزایش داد.