مقاله تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان پسر رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۳۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان پسر رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های زندگی
مقاله سلامت روانی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متانی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی زاده سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوب پور مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد صورت گرفت. طرح پژوهش از نوع طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش را ۴۵ نفر از دانشجویان پسر رشته راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوسنگرد تشکیل می دهد، که از بین آن ها ۴۰ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شده اند، ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی بود، پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایشی و گواه، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی یعنی آموزش مهارت های زندگی اجرا گردید و پس از انجام برنامه آموزشی، از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونt تست گروه های تحلیل کواریانس استفاده گردید. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که آموزش مهارت های زندگی موجب افزایش سلامت روانی دانشجویان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه گردید.