مقاله تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۲۴۵ تا ۲۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگیزش پیشرفت
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله مهارت های زندگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدامن ساوجی آذر
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش های پیشین اغلب، اثر آموزش مهارت های زندگی بر متغیرهای روان شناختی را بررسی کرده اند و به اثر این آموزش ها بر متغیرهای تحصیلی کمتر توجه کرده اند. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی شهرستان پیرانشهر انجام شده است.
روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل است. از بین دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی شهرستان پیرانشهر در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸، 145 نفر شامل 77 پسر و 68 دختر، به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و در دو گروه شامل 74 نفر آزمایش و 71 نفر کنترل جایگزین شدند. پیش و پس از آموزش، هر دو گروه به پرسش نامه «انگیزش پیشرفت هرمنس» (۱۹۷۰) پاسخ دادند؛ سپس مداخله آزمایشی یعنی ارائه آموزش مهارت های زندگی، به گروه آزمایشی ارائه شد. معدل نمرات نوبت اول و دوم دانش آموزان به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل هم پراکنش تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر معنادار داشته (P<0.01) و تاثیر این آموزش ها بر دانش آموزان دختر و پسر یکسان است.
بحث: با توجه به نقش و اهمیت مهارت های زندگی، آموزش این مهارت ها باید به یکی از مولفه های برنامه درسی در مدارس و در کل دوره های تحصیلی تبدیل شود.