مقاله تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله باورهای خودکارآمدی
مقاله پیشرفت تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی محمدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زنجان انجام گردید. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل می باشد. ابزارهای مورد استفاده عبارتند از پرسشنامه باورهای خودکارآمدی، معدل پایان ترم اول و دوم دانش آموزان و برنامه آموزشی مهارت های ارتباطی یونیسف (۲۰۰۴). جامعه آماری را ۴۹۳۵ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی ۹۰ ۱۳۸۹ شامل می شود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، ۶۰ نفر از آنها که در پرسشنامه باورهای خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی نمره پایین تر از متوسط گرفته بودند، انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند و مهارت های ارتباطی شامل مهارت های آشنایی با ارتباط، پل ها و موانع ارتباطی، انتخاب دقیق کلمات، خوب گوش دادن، قاطعیت در رفتار، بیان نظر خود و نه گفتن، بر اساس بسته آموزشی یونیسف به مدت ده جلسه ۹۰ دقیقه ای برای گروه آزمایش به روش پرسش و پاسخ و ایفای نقش آموزش داده شد. به منظور تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss14، از آزمون های آماری تحلیل کواریانس چند متغیری و تک متغری (ANCOVA MANCOVA) استفاده گردید. نتایج حاصله از تحلیل کواریانس حاکی از موثر بودن آموزش مهارت های ارتباطی در بهبود باورهای خودکارآمدی (F=33.7 و p<0.001) و پیشرفت تحصیلی (F=25 و P<0.001) دانش آموزان می باشد.