مقاله تاثیر آموزش مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در روان شناسی تربیتی (روانشناسی و علوم تربیتی) از صفحه ۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله آموزش الکترونیکی
مقاله عدالت آموزشی
مقاله آموزش عالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیاری حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی پور پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم پور اسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه عدالت آموزشی بود. در این پژوهش منظور از عدالت آموزشی، برابری فرصت های آموزشی و افزایش دسترسی به آموزش عالی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل فراگیرندگان ورودی سال ۱۳۸۹ دوره کارشناسی ارشد (آموزش الکترونیکی و آموزش کلاس محور) دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران می باشد.
در این تحقیق از روش پس رویدادی (علی مقایسه ای) استفاده شده است. جامعه آماری از ۲۵۰ نفر در آموزش فاوا محور و ۱۱۰ نفر در آموزش کلاس محور تشکیل شده بود. حجم نمونه به ترتیب ۱۰۴ نفر در گروه فاوا محور و ۱۰۰ نفر در گروه کلاس محور و روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده بود. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام شده، روایی محتوایی آن با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ ۰٫۸۹ به دست آمده. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون t مستقل نشان داد که فرضیه های پژوهش با فاصله اطمینان ۹۵% تایید شده اند. همچنین یافته های پژوهش نشان داد، شاخص های فراهم آوردن امکان تحصیل در منزل و ظرفیت بالای کلاس های درس و امکان تحصیل برای شاغلین بیشترین تاثیر را در افزایش دسترسی به آموزش عالی در کشور داشته اند و بالا بودن هزینه آموزش مجازی در کشور مهمترین مانع و محدودیت در برابری فرصت های آموزشی و همچنین افزایش دسترسی به آموزش عالی می باشد.