مقاله تاثیر آموزش فیزیوپاتولوژی غدد به دو روش مجازی و حضوری بر دانش دانشجویان پزشکی و رضایت مندی آنان از روش تدریس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۳۰ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش فیزیوپاتولوژی غدد به دو روش مجازی و حضوری بر دانش دانشجویان پزشکی و رضایت مندی آنان از روش تدریس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری الکترونیکی
مقاله آموزش از راه دور
مقاله دانشجویان پزشکی
مقاله روش آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: فیضی عبدالامیر
جناب آقای / سرکار خانم: ارتیشه دار الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: افزایش دسترسی به سخت افزار و نرم افزارها برای آموزش از راه دور دریچه ای نو را به روی سازمان های آموزشی در جهت بهبود کیفیت آموزش گشوده است. این مطالعه به منظور بررسی میزان رضایت و نیز موفقیت دانشجویان پزشکی در درس فیزیوپاتولوژی غدد با دو روش تدریس سخنرانی و آموزش از راه دور طراحی شد.
روش بررسی: این مطالعه بر روی ۵۷ دانشجوی پزشکی در مقطع فیزیوپاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲ انجام شد. مطالب درسی در درس فیزیوپاتولوژی غدد به دو قسمت تقسیم شد. یک قسمت به روش سخنرانی به شکل سنتی توسط دو آموزشگر این رشته تدریس شد و نیمه دیگر توسط محقق با دو روش سخنرانی و آموزش از راه دور برای محتواهای مختلف ارایه گردید. در پایان ترم رضایت مندی دانشجویان با پرسشنامه ای استاندارد سنجیده شد و نمرات آن ها در محتوای تدریس شده با سخنرانی با محتوای تدریس شده از راه دور مقایسه شد.
یافته ها: تفاوت معنی داری بین نمره کسب شده توسط دانشجویان در محتوای تدریس شده از راه دور (
۱۱٫۹±۲٫۷) و محتوای تدریس شده با سخنرانی توسط همان استاد (۱۲٫۲۵±۲٫۳) و نیز توسط اساتید دیگر (۱۱٫۲±۳٫۴) وجود نداشت. دانشجویان قوی کلاس تفاوت معنی داری را در نمره کسب شده از محتوای تدریس شده به روش آموزش از راه دور با سخنرانی نشان ندادند. با این وجود نمره دانشجویان ضعیف در دروس تدریس شده با سخنرانی از لحاظ آماری بیشتر بود اگرچه میزان موفقیت آن ها در پاس کردن درس مربوطه متفاوت نبود.
نتیجه گیری: آموزش از راه دور به اندازه روش سخنرانی در کلاس برای انتقال مفاهیم در درس فیزیوپاتولوژی غدد در دانشجویان پزشکی موثر است. بررسی هزینه بری این دو روش در مقایسه با هم توصیه می شود.