مقاله تاثیر آموزش سلامت بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در نوجوانان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۶۰۹ تا ۶۱۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش سلامت بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در نوجوانان دختر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش سلامت
مقاله رفتار تغذیه ای
مقاله پیشگیری
مقاله پوکی استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی عایشه
جناب آقای / سرکار خانم: طاووسی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنامی شمس الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوکی استخوان بیماری شایع روبه افزایشی است که سبک زندگی، نقش مهمی در ابتلا به آن دارد؛ اما قابل پیشگیری است. ساده ترین راه مقابله با پوکی استخوان، آموزش رفتارهای پیشگیری کننده به ویژه رفتارهای تغذیه ای در سنین نوجوانی است.
این مطالعه با هدف تاثیر آموزش بهداشت بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در نوجوانان دختر شهر چابهار انجام گردیده است. این مطالعه نیمه تجربی (نوع قبل و بعد) روی دو گروه ۴۵ نفری (آزمون و شاهد) از دانش آموزان دختر مقطع دوم راهنمایی چابهار در سال ۹۲-۱۳۹۱ انجام شد.
ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه FFQ (چک لیست استاندارد بسامد خوراک کیفی ۳۱ گویه) بود. داده ها توسط پرسشنامه در سه زمان قبل، بلافاصله و ۳ ماه بعد از مداخله آموزشی (در خصوص پرسشنامه FFQ داده ها در دو زمان قبل و ۳ ماه بعد) جمع آوری گردید. بعد از انجام پیش آزمون، مداخله آموزشی طی ۴ جلسه در مدت زمان ۱۰ روز برای گروه آزمون انجام گرفت. اطلاعات با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
قبل از مداخله تفاوت معنی دار بین میانگین نمرات متغیرهای اصلی مطالعه در دو گروه مشاهده نشد (P>0.05). بعد از مداخله تفاوت معنی دار در میانگین نمرات آگاهی، نگرش، قصد رفتاری و رفتارهای مستعدکننده بین دو گروه آزمون و شاهد مشاهده شد (P<0.001). به رغم افزایش در میزان رفتارهای پیشگیری کننده، تفاوت معنی دار، قبل و بعد از مداخله در این خصوص ایجاد نشد (P=0.057)، اگرچه در مقایسه با گروه شاهد، معنی دار بود.
نتایج این مطالعه تاثیر مثبتی روی الگوی تغذیه دانش آموزان به منظور پیشگیری از پوکی استخوان داشته و مداخله در افزایش و بهبود میزان آگاهی، نگرش، قصد رفتاری و رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان موثر بوده است.