مقاله تاثیر آموزش سخت رویی بر سازگاری و مسوولیت پذیری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در آموزش در علوم انتظامی از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش سخت رویی بر سازگاری و مسوولیت پذیری دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازگاری اجتماعی
مقاله سازگاری تحصیلی
مقاله سازگاری عاطفی
مقاله سخت رویی
مقاله مسوولیت پذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری وحید
جناب آقای / سرکار خانم: شکیب مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قنبری علی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی سهیل
جناب آقای / سرکار خانم: باغانی رمضانعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، تاثیر آموزش سخت رویی بر سازگاری و مسوولیت پذیری دانشجویان پسر دانشگاه علوم انتظامی است. طرح این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. برای این منظور با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد چهل نفر از دانشجویان پسر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه بیست نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. بعد از مشخص شدن گروه های آزمایش و کنترل از دو مقیاس سازگاری بل که صدوشصت سئوال و پنج خرده مقیاس دارد و مسوولیت پذیری گاف که چهل و دو سوال دارد، به عنوان پیش آزمون استفاده شد و سپس گروه آزمایش به مدت ده جلسه نود دقیقه ای آموزش دیدند. در پایان آموزش، مجددا دو مقیاس فوق الذکر اجرا شد و نتایج در نرم افزارSPSS  به وسیله آزمون t مستقل مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که آموزش سخت رویی باعث تقویت سازگاری و مسوولیت پذیری دانشجویان شده است؛ بنابراین با اطمینان می توان نتیجه گرفت که استفاده از آموزش سخت رویی می تواند به تقویت و بهبود متغیرهای مورد بررسی کمک کند.