مقاله تاثیر آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری
مقاله رضایت
مقاله یادگیری مبتنی بر وب
مقاله نظریه سازنده گرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی کوشک مهدی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: آهنچیان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مسنن مظفری پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی میزان تاثیر آموزش مبتنی بر وب بر اساس نظریه سازنده گرایی بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی بود. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه مقایسه انجام شد. جامعه پژوهش به تعداد ۱۷۵۰ نفر شامل تمامی پزشکان تحت شمول آموزش مداوم که در تابستان ۱۳۹۱ در ۳۰ دوره آموزش مداوم مبتنی بر وب ثبت نام کرده بودند، بود. با روش نمونه گیری تصادفی، دوره «پروفیلاکسی آنتی بیوتیک در دندانپزشکی» با حجم ۴۰ نفر انتخاب گردید و با استفاده از جدول اعداد تصادفی افراد در دو گروه ۲۰ نفری آزمایش و مقایسه گمارش شدند. ابزارهای گردآوری داده ها، یک آزمون مدرس ساخته بود که پس از احراز روایی محتوایی و پایایی با فرمول کودریچاردسون ۰٫۸۰ در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید، ابزار دیگر پرسشنامه محقق ساخته رضایت سنج بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ ۰٫۹۳ و روایی محتوایی آن توسط متخصصان تعیین شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آنکووا و مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه کلی پژوهش نشان داد که: بین پس آزمون گروه های آزمایش و مقایسه پس از اجرای دوره طراحی شده با رویکرد سازنده گرا، تفاوتی معنادار مشاهده گردید. هم چنین فراگیران در گروه آزمایش رضایت بیش تر و میزان یادگیری بالاتری نسبت به گروه مقایسه داشته اند. استفاده از نظریه سازنده گرا به دلیل ایجاد محیط یادگیری جذاب، تعاملی و مشارکتی و هم چنین به دلیل توجه به نیازها و ویژگی های فراگیران در این مدل، آموزش را از اثربخشی بالاتری برخوردار می گرداند.