مقاله تاثیر آموزش زبان تکلیف- محور در مقایسه با روش دستور- ترجمه بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش زبان تکلیف- محور در مقایسه با روش دستور- ترجمه بر پیشرفت تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان متوسطه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش زبان تکلیف محور
مقاله روش تدریس دستور ترجمه
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله دوره متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فانی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: غیاثی پروین
جناب آقای / سرکار خانم: قانع زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش بمنظور بررسی تاثیر آموزش زبان تکلیف – محور در مقایسه با روش دستور- ترجمه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم تجربی در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ صورت گرفته است. روش پژوهش، شبه تجربی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پسر و دختر سال سوم متوسطه تشکیل دادند که از بین آنها ۱۲۰ نفر بصورت نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند.۶۰ نفر در دو گروه آزمایش دختر و پسر و ۶۰ نفر در دو گروه کنترل قرار گرفتند. گروه های کنترل به شیوه تکلیف – محور و گروه های کنترل به شیوه دستور- ترجمه مورد آموزش قرار گرفتند. در پایان از هر چهار گروه پس آزمون به عمل آمد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و آزمون تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که بین گروه های آزمایش و کنترل تفاوت معنادار وجود دارد به این صورت که گروه های آزمایش که با روش تکلیف – محور آموزش دیده بودند نمرات بهتری نسبت به گروه های کنترل که با روش سنتی آموزش دیده بودند کسب کردند. ضمنا دختران نسبت به پسران از عملکرد بهتری برخوردار بودند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که استفاده از آموزش زبان تکلیف – محور در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثرتر است.