مقاله تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار
مقاله سلامت
مقاله کیفیت زندگی
مقاله زنان نخست زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدس بین فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: جهان بین ایران
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورزی ساوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دوره پس از زایمان از مراحل حیاتی زندگی زنان است که می تواند بر کیفیت زندگی آنها اثر بگذارد. در این دوران آموزش از عوامل موثر بر کیفیت زندگی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بر کیفیت زندگی زنان نخست زا در دوره پس از زایمان انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی ۵۲ زن نخست زا که به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند، انجام شد. آموزش در ۶ هفته اول پس از زایمان به گروه آزمون ارایه شد. مقایسه کیفیت زندگی زنان در دو گروه در هفته اول و ششم با استفاده از پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی انجام شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج تفاوت معنی داری را بین اختلاف میانگین نمره کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله بین دو گروه نشان داد (p<0.001)، اما این اختلاف در گروه آزمون واضح تر از گروه کنترل بود. به علاوه اختلاف میانگین پنج بعد کیفیت زندگی (احساس مادر به خود، فرزند، همسر، روابط جنسی و سلامت) در گروه آزمون بیشتر از گروه کنترل بود (p<0.001).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد، آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامتی می تواند در ارتقاء کیفیت زندگی زنان نخست زا موثر باشد، لذا توجه مراقبین بهداشتی به این امر مهم معطوف می شود.