مقاله تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مراقبت های نوین از صفحه ۲۹۲ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانشجویان روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدریس
مقاله اضطراب
مقاله دانشجویان
مقاله وضعیت آموزش
مقاله یادگیری
مقاله خودکارآمدی
مقاله هومئوستاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرطباطبایی سمانه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: بنی جمالی شکوه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: احدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خامسان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یادگیری خودتنظیمی شامل راهبردهایی است که دانشجویان به کار می برند تا شناخت هایشان را بر اساس آن تنظیم کنند و بر پیشرفت تحصیلی خود بیفزایند. اضطراب، یکی از علل عمده بیماری و اختلالات روانی است که بر پیشرفت تحصیلی تاثیرگذار است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی و آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب دانشجویان انجام شد.
روش تحقیق: در این پژوهش نیمه تجربی، از ۱۷۳ دانشجوی روان شناسی مقطع کارشناسی، به صورت داوطلبانه آزمون اضطراب بک (BAI) گرفته شد. تعداد ۴۶ نفر از دانشجویانی که دارای نمره اضطراب بالاتر از ۸ بودند، انتخاب شدند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، در دو گروه ۲۳ نفری مورد و شاهد قرار گرفتند. گروه مورد، هفته ای دو جلسه و طی هشت جلسه ۱۰۰ دقیقه ای، با رویکرد یادگیری خودتنظیمی، به صورت گروهی تحت آموزش قرار گرفتند و به گروه شاهد هیچ گونه آموزشی داده نشد. ابزار مورد استفاده برای ارزیابی اضطراب و پیشرفت تحصیلی، آزمون اضطراب بک و معدل کل بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش ۱۷) و آزمون های آماری تی مستقل و وابسته، کای دو و کوواریانس در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: پس از ارائه آموزش در مورد راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، میزان اضطراب گروه مورد از ۱۸٫۲۶ به ۷٫۸۳ کاهش معنی داری نشان داد (P<0.001)؛ در حالی که میانگین میزان اضطراب گروه شاهد ثابت بود و میانگین نمره پیشرفت تحصیلی پس از مداخله، از نظر آماری در گروه مورد معنی دار نبود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این تحقیق، پیشرفت تحصیلی دانشجویان، با اضطراب ارتباط مستقیمی دارد؛ بنابراین آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی جهت بهبود پیشرفت تحصیلی پیشنهاد می گردد.