مقاله تاثیر آموزش راهبردهای خودنظارتی و خودتقویتی بر بهبود مهارت های اجتماعی و کنش وری تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی با اختلال نقص توجه/ فزون کنشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش راهبردهای خودنظارتی و خودتقویتی بر بهبود مهارت های اجتماعی و کنش وری تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی با اختلال نقص توجه/ فزون کنشی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبردهای خودنظارتی و خودتقویتی
مقاله مهارت های اجتماعی
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله اختلال نقص توجه و فزون کنشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تیموری سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خوی نژاد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: همت یار ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی مهمویی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش راهبردهای خود نظارتی و خود تقویتی، بر بهبود مهارت های اجتماعی و کنش وری تحصیلی دانش آموزان با اختلال نقص توجه و فزون کنشی بود. پژوهش حاضر، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر اول ابتدایی منطقه تبادکان مشهد (۸۲۰ دانش آموز) در سال تحصیلی ۸۷ – ۱۳۸۶ بود، که تعداد ۶۰ دانش آموز ADHD به طور تصادفی از میان جامعه مورد نظر (بر اساس مقیاس تشخیصیCSI ) انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۳۰ نفر) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش مشتمل بر آزمون تشخیص اختلال نقص توجه و فزون کنشی (CSI) و پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت، فرم معلم (SSRS) بود. از آزمون T برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتیجه نشان داد آموزش فنون خودنظارتی و خودتقویتی به دانش آموزان با اختلال AD/HD، رفتارهای سازشی آنان را افزایش داده است. آموزش فنون خودنظارتی و خودتقویتی به دانش آموزان با اختلال AD/HD، پیشرفت تحصیلی آنان را افزایش نداده است. نتایج حاکی از تاثیر معنادار آموزش فنون خود نظارتی و خودتقویتی بر بهبود مهارت های اجتماعی کودکان با اختلال نقص توجه و فزون کنشی بوده است اما این تاثیر بر پیشرفت تحصیلی معنادار نبوده است.