مقاله تاثیر آموزش راهبردهای حل مساله جورج پولیا بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۴۶ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش راهبردهای حل مساله جورج پولیا بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش راهبردهای حل مساله
مقاله پیشرفت تحصیلی ریاضی
مقاله خودپنداره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی مهمویی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زنگویی اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش راهبردهای حل مساله بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی از طریق شبه آزمایشی به انجام رسیده است. ویژگی بارز برنامه مذکور، تاکید بر پیشرفت تحصیلی ریاضی و بهبود خوپنداره کودکان است. نمونه انتخاب شده از بین دانش آموزان پسر پایه پنجم یکی از مجتمع های روستایی شهرستان تریت حیدریه بود. پس از انتخاب دو گروه آزمایش و گواه که هر کدام ۱۵ نفر بودند، گروه آزمایشی به مدت ۷ جلسه ۴۵ دقیقه ای از راهبردهای حل مساله برخوردار شد و گروه دیگر به عنوان گروه گواه محسوب گردید. برای پیشرفت تحصیلی ریاضی و بهبود خودپنداره کودکان آزمودنی ها، از دو نوع آزمون پیش آزمون و پس آزمون (۱۸ سوال پیش آزمون و ۱۸ سوال پس آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و ۸۰ سوال خودپنداره کودکان) بود، تهیه شد. پیش آزمون و پس آزمون دارای سطح دشواری یکسانی بودند، نمرات حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که اثر گروه و آزمون معنادار است. میانگین نمرات گروه آزمایشی در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش قابل توجهی داشت؛ حال آن که میانگین نمرات پس آزمون و پیش آزمون در گروه گواه تفاوت قابل توجهی نداشت. تفاوت قابل توجه پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش نشان می دهد که آموزش راهبردهای حل مساله باعث پیشرفت تحصیلی ریاضی و بهبود خودپنداره کودکان می گردد.