مقاله تاثیر آموزش خود آموزی و باز آموزی اسنادی بر عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش خود آموزی و باز آموزی اسنادی بر عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم توان ذهنی
مقاله حل مساله
مقاله خو دآموزی
مقاله باز آموزی اسنادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیل آبکنار سیده سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمدرضای تجریشی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: عاشوری جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خودآموزی، برای کمک به دانش آموزان در سازماندهی الگوهای فکری، یادگیری و خودراهبری آنها صورت می گیرد. برنامه های باز آموزی اسنادی نیز به منظور آموزش دانش آموزانی طراحی شده که الگوهای انگیزشی نامناسبی در جریان موفقیت و شکست خود دارند. در پژوهش حاضر، با یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل تاثیر آموزش خود آموزی و باز آموزی اسنادی بر عملکرد حل مساله ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی بررسی شد. بدین منظور، ۴۵ نفر از دانش آموزان کم توان ذهنی پایه سوم راهنمایی به روش در دسترس انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایش، طی ۸ جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. مقایسه اطلاعات به دست آمده از تحلیل کوواریانس، نشان داد که نمرات آزمون حل مساله ریاضی گروه آزمایشی به طرز معناداری افزایش داشته است. بر اساس یافته های به دست آمده، می توان عنوان کرد که آموزش خودآموزی در مقایسه با بازآموزی اسنادی باعث عملکرد بهتر دانش آموزان کم توان ذهنی در حل مساله ریاضی شده است.