مقاله تاثیر آموزش خلاقیت به مادران بر افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۷۱ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش خلاقیت به مادران بر افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش خلاقیت
مقاله کودکان پیش دبستانی
مقاله مادران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: نیوشا بهشته
جناب آقای / سرکار خانم: هدایتی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: یکی از ویژگی های اساسی و سازنده انسان، خلاقیت است که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشری نقش موثری دارد. پژوهشگران معتقدند که دوران کودکی سرآغاز شکل گیری روند تفکر خلاق است. تاکنون اثر متغیرهای بسیاری بر خلاقیت مورد بررسی قرار گرفته است، اما تاثیر آموزش خلاقیت به مادران بر افزایش خلاقیت کودکان نادیده گرفته شده است.
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش خلاقیت به مادران بر افزایش خلاقیت کودکان پیش دبستانی اجرا گردید.
روش: روش پژوهش شبه آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش ۶۰ نفر کودک پیش دبستانی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند و هر گروه از ۳۰ نفر (۱۵ دختر و ۱۵ پسر) کودک پیش دبستانی تشکیل شده بودند. ابتدا از کودکان هر دو گروه آزمایش و کنترل، پیش آزمون تفکر خلاق تورنس فرم الف و ب تصویری به عمل آمد. پس از اجرای پیش آزمون، برنامه آموزش خلاقیت برای مادران گروه آزمایش به مدت ۲۴ ساعت (یک روز در هفته ، هر جلسه چهار ساعت) اجرا شد. سپس کودکان به مدت یک ماه تمرین ها و بازی های در فضای آزاد را انجام دادند و سرانجام بعد از گذشت دو ماه پس آزمون اجرا گردید. تحلیل داده ها با آزمون تحلیل واریانس چند متغیری انجام شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین گروه آزمایش و کنترل در مولفه های اصالت، سیالی، بسط و خلاقیت کل تفاوت معناداری وجود دارد. اما در مولفه انعطاف پذیری تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین بین کودکان پیش دبستانی دختر و پسر در مولفه های گوناگون خلاقیت تفاوت معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت آموزش خلاقیت به مادران بر خلاقیت کودکان پیش دبستانی تاثیر دارد.