مقاله تاثیر آموزش حل مساله اجتماعی در ارتقای بهزیستی روان شناختی و تاب آوری کودکان دارای اختلال یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ناتوانی های یادگیری از صفحه ۹۲ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش حل مساله اجتماعی در ارتقای بهزیستی روان شناختی و تاب آوری کودکان دارای اختلال یادگیری
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال یادگیری
مقاله مهارت حل مساله اجتماعی
مقاله بهزیستی روان شناختی
مقاله تاب آوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطادخت اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری عذرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله اجتماعی در ارتقای بهزیستی روان شناختی و تاب آوری دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری بود. این مطالعه آزمایشی بود. نمونه پژوهش شامل ۴۰ دانش آموز ۱۶-۱۲ ساله مبتلا به اختلال یادگیری بود که به صورت تصادفی ساده از مرکز ناتوانی یادگیری شهر اردبیل انتخاب شد، در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایشی در معرض آموزش گروهی حل مساله اجتماعی به مدت شش جلسه قرارگرفت. برای جمع آوری داده های پژوهش از آزمون بهزیستی روان شناختی ریف و تاب آوری کانر و دیوید سون استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش حل مساله اجتماعی در ارتقای تاب آوری و تمامی مولفه های بهزیستی روان شناختی (پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، زندگی هدفمند و رشد فردی) به جز مولفه (تسلط بر محیط) در دانش آموزان با ناتوانی های یادگیری تاثیر مثبتی دارد. این نتایج تلویحات مهمی را در زمینه آموزش و خدمات مشاوره ای دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری، به عنوان بخش مهمی از درمان، به دنبال دارد.