مقاله تاثیر آموزش حل خلاق مساله بر مولفه های خلاقیت دانش آموزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۵۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش حل خلاق مساله بر مولفه های خلاقیت دانش آموزان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله حل خلاقانه مساله
مقاله مولفه های خلاقیت
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برون سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بختیارپور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: برون سیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: خلاقیت یکی از موضوع های بسیار جالب و بحث برانگیز در حوزه های مختلف علمی به ویژه علوم تربیتی و روان شناسی است این موضوع در هر دوره از تاریخ، به عنوان قدرت اساسی ذهن بشر، هدف اصلی مدارس و مراکز آموزشی بوده است.
هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر روش حل خلاقانه مساله بر مولفه های خلاقیت (سیالی، بسط، انعطاف پذیری و ابتکار) دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر اهواز است.
روش: این پژوهش از روش تحقیق آزمایشی طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه استفاده کرده است. نمونه این پژوهش ۵۰ نفر از دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی ناحیه دو شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بود که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای اندازه گیری مولفه های خلاقیت، از آزمون خلاقیت تصویری تورنس – فرم ب استفاده شد. پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایش و کنترل، ابتدا برای هر دو گروه پیش آزمون اجرا شد. سپس مداخله آزمایشی در ۶ جلسه ۹۰-۷۰ دقیقه ای به گروه آزمایش ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی، از هر دو گروه، پس آزمون گرفته شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها به روش کوواریانس یک راهه (آنوا) در سطح P<0.05 انجام شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل در مولفه های خلاقیت (سیالی، انعطاف پذیری و ابتکار) وجود دارد.
بحث و نتیجه گیری: با آموزش حل خلاقانه مساله می توان خلاقیت (سیالی، ابتکار و انعطاف پذیری) دانش آموزان را افزایش داد.