مقاله تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی زنان متاهل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روان پرستاری از صفحه ۳۴ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی زنان متاهل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صمیمیت جنسی
مقاله آموزش جنسی
مقاله زنان متاهل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاکرمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: داورنیا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زهراکار کیانوش
جناب آقای / سرکار خانم: گوهری شیوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تمایلات جنسی برای سلامتی، کیفیت زندگی و همچنین بهزیستی انسان ها امری اساسی است. صمیمیت جنسی نقش بسزایی در ایجاد رضایت جنسی و زناشویی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی زنان متاهل انجام شد.
روش: طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی و به شیوه پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه شاهد می باشد. جامعه این پژوهش را کلیه زنان متاهل مراجعه کننده به مرکز همیاران سلامت روان شهر بجنورد در تابستان سال ۱۳۹۲ تشکیل می دادندکه خواستار شرکت در جلسات آموزشی به جهت بهبود روابط زناشویی خود بودند. نمونه پژوهش شامل ۴۸ زن واجد شرایط بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد جایگزین گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه صمیمیت جنسی محقق ساخته بود که توسط شرکت کنندگان در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (دو ماهه) تکمیل شد. ۶ جلسه آموزش جنسی دو ساعته با توالی هر هفته یک جلسه برای گروه آزمایش اجرا شد. برای گروه شاهد مداخله ای ارایه نشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS v.18 و با روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند.