مقاله تاثیر آموزش تن آرامی بر خودکارآمدی شیردهی مادران دارای نوزاد نارس: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش تن آرامی بر خودکارآمدی شیردهی مادران دارای نوزاد نارس: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیردهی
مقاله خودکارآمدی شیردهی
مقاله تن آرامی
مقاله دوره پس از زایمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کربندی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیده مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: معموری غلامعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شیر مادر هدیه ای خدادادی است که با عاطفه و محبت مادری در هم می آمیزد و متناسب با نیاز کودک و سن او ساخته می شود. در این بین خودکارآمدی شیردهی، چارچوب تعدیل پذیری است که با تدوین برنامه آموزشی می توان آن را ارتقاء داد و برای افزایش طول مدت ومیزان شیردهی مناسب می باشد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش تن آرامی بر خودکارآمدی شیردهی مادران دارای نوزاد نارس انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی، تعداد ۶۰ مادر دارای نوزاد نارس بستری به صورت تصادفی طی دو بلوک زمانی دو ماهه در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. مادران گروه مداخله طی ۷۲-۲۴ ساعت پس از زایمان توسط پژوهشگر به صورت عملی و انفرادی ۳۰ تا ۴۵ دقیقه تحت آموزش آرام سازی پیشرونده عضلانی به روش جاکوبسون قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی شیردهی دنیس و فرم مشخصات دموگرافیک بود که پرسشنامه خودکارآمدی شیردهی در بدو ورود به مطالعه، پایان هفته چهارم و هشتم، توسط مادر تکمیل گردید.
یافته ها: تفاوت معنی داری از نظر متغیرهای زمینه ای در دو گروه آزمون و کنترل مشاهده نشد (P>0.05). در ابتدای مطالعه تفاوت معنی داری در میانگین نمره خودکارآمدی شیردهی بین دو گروه وجود نداشت (P>0.05)، اما این میانگین در گروه آزمون، چهار (۵۰٫۵۱±۶٫۷۹) و هشت (۵۷٫۶۲±۶٫۲۲) هفته بعد از مداخله نسبت به بدو مطالعه (۴۷٫۱±۸٫۸۵) افزایش معنی داری نشان داد (P=0.001). نمره خودکارآمدی شیردهی تنها در گروه مداخله در زمان های مختلف دارای اختلاف معنی دار بود (P<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر آموزش تن آرامی بر خودکارآمدی شیردهی مادران دارای نوزاد نارس، آموزش و انجام این تمرینات به عنوان یک روش موثر و کم هزینه در جهت ارتقای سلامت مادران به ویژه مادران دارای نوزاد نارس پیشنهاد می شود.