مقاله تاثیر آموزش تریاژ مبتنی بر مدل تثبیت موقعیت بر رضایت شغلی پرستاران اورژانس: یک مطالعه کارآزمایی بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۲۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش تریاژ مبتنی بر مدل تثبیت موقعیت بر رضایت شغلی پرستاران اورژانس: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اورژانس
مقاله پرستاران
مقاله تریاژ
مقاله رضایت شغلی
مقاله مدل تثبیت موقعیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده عزیزاله
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خاقانی زاده مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: سیرتی نیر مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تریاژ یکی از مهمترین عملکردهای بالینی پرستاران بخش اورژانس می باشد که تسلط یافتن به این عملکرد می تواند روند تثبیت موقعیت را در این بخش در پی داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش تریاژ مبتنی بر مدل تثبیت موقعیت، بر رضایت شغلی پرستاران انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی که به صورت نیمه تجربی در سال ۱۳۹۲ انجام شد، ۳۴ پرستار مرد بخش اورژانس بیمارستان نظامی منتخب که مسوول انجام تریاژ بودند، وارد مطالعه شدند و رضایت شغلی آنان قبل از مداخله ثبت گردید. سپس آموزش تریاژ با استفاده از وسایل کمک آموزشی (اسلاید و پمفلیت) و همچنین به صورت آموزش چهره به چهره به مدت یک هفته، به پرستاران دخیل در تریاژ داده شد و تریاژ به شیوه علمی با حضور محقق طی یک هفته انجام شد. پس از یک هفته مجددا رضایت شغلی شرکت کنندگان در مطالعه ثبت شد.
یافته ها: رضایت شغلی پرستاران شرکت کننده در مطالعه بعد از انجام مداخله آموزش تریاژ مبتنی بر مدل تثبیت موقعیت افزایش یافت. به طوری که قبل از مداخله میزان رضایت شغلی آنان ۶۸٫۰۰±۱۳٫۰۰ بود که پس از مداخله به ۷۱٫۴۴±۱۱٫۸۰ تغییر یافت و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p<0.01). همچنین رضایت شغلی با سابقه کار پرستاری و وضعیت تاهل ارتباط معنی داری داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: در این مطالعه آموزش تریاژ به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی پرستاران معرفی گردید، لذا بر آموزش پرستاران در زمینه های تخصصی خصوصا تریاژ تاکید می گردد.