مقاله تاثیر آموزش بهزیستی روان شناختی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۱۴ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش بهزیستی روان شناختی بر سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بهزیستی روان شناختی
مقاله سلامت روان
مقاله پرسشنامه سلامت روان (SCL-90-R)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحیان رویا
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: آتش پور سیدحمید
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش بهزیستی روان شناختی بر سلامت روان دانشجویان اجرا شد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را، کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) در پاییز ۱۳۹۱ تشکیل دادند که از میان آنها ۴۰ نفر به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه ۲۰ نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت روانی SCL-90-R (دراگوتیس و همکاران، ۱۹۷۳) بود. گروه آزمایش، طی ۱۰ جلسه آموزش گروهی بهزیستی روان شناختی، (هر جلسه به مدت ۹۰ دقیقه در طی ۵ هفته و هر هفته ۲ جلسه) قرار گرفتند که شامل آموزش بهزیستی روان شناختی مبتنی بر مدل ریف بود و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. نتایج تحلیل چندگانه کواریانس نشان داد که آموزش بهزیستی روان شناختی در همه ابعاد سلامت روان (شکایت جسمانی، وسواس و اجبار، حساسیت، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، افکار پارانوئیدی، روانپریشی، ضریب کلی علایم مرضی، ضریب ناراحتی و جمع علایم مرضی) به استثنای افسردگی موثر واقع می شود و میانگین های نمرات دانشجویان گروه آزمایش نسبت به دانشجویان گروه کنترل به طور معناداری بیشتر بود (p<0.01). در نهایت چنین نتیجه گیری می شودکه آموزش بهزیستی روان شناختی می تواند در بهبود سلامت روان دانشجویان تاثیر داشته باشد.