مقاله تاثیر آموزش بهداشت روانی بلوغ بر پرخاشگری و ترس از تصویر تن در دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان های شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۳۸ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش بهداشت روانی بلوغ بر پرخاشگری و ترس از تصویر تن در دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان های شهر اهواز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بهداشت
مقاله بهداشت روانی بلوغ
مقاله پرخاشگری
مقاله تصویر تن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی مغانلو وحید
جناب آقای / سرکار خانم: بساک نژاد سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابی زاده هنرمند مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی مغانلو رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی مغانلو سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بلوغ دوره ای حساس است که طی آن نوجوان تغییرات سریعی را در رفتار پرخاشگرانه و تحریفات شناختی نسبت به تغییرات بدنی تجربه می کند. هدف این پژوهش، آزمون اثربخشی آموزش بهداشت روانی بلوغ بر پرخاشگری و ترس از تصویر تن در دانش آموزان پایه دوم دبیرستان های شهر اهواز بود.
روش کار: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم دبیرستان های شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ بودند که از این تعداد ۳۰ نفر به صورت تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و در دو گروه ۱۵ نفری آزمایش و کنترل، به صورت تصادفی جای گرفتند. گروه آزمایش ۸ جلسه آموزش دریافت نمودند، در حالی که گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. پرسشنامه های پرخاشگری و ترس از تصویر بدنی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که پرخاشگری و ترس از تصویر تن گروه آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.
نتیجه گیری: به نظر می رسد آموزش بهداشت روانی بلوغ بر کاهش پرخاشگری و ترس از تصویر تن دانش آموزان واقع در سن بلوغ موثر باشد.