مقاله تاثیر آموزش بر وضعیت آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان در معلمین زن مدارس راهنمایی شهر زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از صفحه ۶۵ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش بر وضعیت آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان در معلمین زن مدارس راهنمایی شهر زاهدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله آگاهی
مقاله نگرش
مقاله رفتارهای پیشگیرانه
مقاله سرطان پستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلان فرمانفرما خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: ضاربان ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی پور مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی مایین بلاغ بهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان و اولین سرطان شایع میان زنان ایران است، از آنجایی که روش های غربالگری ازجمله بهترین روش های تشخیص زودرس می باشند. و انجام آنها به طور چشمگیری از شیوع آن پیشگیری می کند لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بر وضعیت آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان در معلمین زن مدارس راهنمایی شهر زاهدان انجام یافته است.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی می باشد. که بر روی ۲۴۰ نفر از معلمین زن مدارس راهنمایی شهر زاهدان در سال ۱۳۹۱ که با نمونه گیری چند مرحله ای در دوگروه مداخله و شاهد انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته دو قسمتی مشتمل بر سوالات دموگرافیک و سوالات مربوط به آگاهی، نگرش و رفتار بود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. بعد از بررسی نتایج پیش آزمون، مداخله آموزشی با استفاده از روش سخنرانی، نمایش فیلم، بحث گروهی و پرسش و پاسخ صورت گرفت و پس از گذشت ۲ ماه، ارزیابی ثانویه انجام یافت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار (۱۵) spss و آزمون های آماری تی زوجی و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بر اساس آزمون تی زوجی میانگین نمره آگاهی، (از ۳۴٫۵۵ به ۴۰٫۲۷)، نگرش (از ۴۱٫۳۱ به ۴۴٫۱۸) و رفتار (از ۱۱٫۰۵ به ۱۲٫۸۱) درگروه مداخله، قبل و بعد از مداخله آموزشی دارای اختلاف معنی داراست (p<0.001). اما در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله آموزشی اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه آموزشی تدوین شده بر بهبود سطح آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان درمعلمین موثر خواهد بود. لذا توصیه به طراحی و اجرای برنامه های مختلف آموزشی در زمینه تشخیص زودرس سرطان پستان در راستای تقویت آگاهی، نگرش و عملکرد معلمین می گردد.