مقاله تاثیر آموزش بر نگرش و رفتار زیست محیطی آبزی پروران برای کاهش میزان آلودگی پساب مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش بر نگرش و رفتار زیست محیطی آبزی پروران برای کاهش میزان آلودگی پساب مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفیه پساب
مقاله رفتار زیست محیطی
مقاله سازمان شیلات
مقاله نگرش زیست محیطی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لاریجانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرورش ماهی تاثیرپذیری و تاثیرگذاری زیادی در محیط زیست دارد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت نگرش و رفتار زیست محیطی پرورش دهندگان قزل آلا و تاثیر آموزش بر آن است. پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن نیمه تجربی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و بسته آموزش زیست محیطی بود. پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه و کارشناسان سازمان شیلات بررسی و روایی آن تایید گردید. پایایی پرسشنامه با انجام ۱۵ آزمون، ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۴ را نشان داد. جامعه آماری شامل ۱۵۰ مزرعه دار مالک مزارع تک منظوره با تخلیه پساب به آب های سطحی و نمونه آماری شامل ۶۳ نفر در دو گروه آزمون و شاهد بود. نتایج نشان داد که نگرش زیست محیطی پرسش شوندگان مناسب نیست (حدود ۳۴ درصد پاسخ صحیح) که این نگرش ها پس از ارائه بسته آموزشی به گروه آزمون به طور معنی دار تغییر کرد (p<0.05). رفتار زیست محیطی پرسش شوندگان نیز مناسب نبوده (۷۹ درصد از هیچ روشی تصفیه پساب استفاده نمی کنند) لیکن زمینه برای تغییر رفتار در گروه آزمون پس از آموزش ایجاد شده و ایشان برای تصفیه پساب مزارع خود با روش های کم هزینه اعلام آمادگی کردند. همچنین رابطه همبستگی میان سن، تحصیلات و سابقه آبزی پروری با نگرش و رفتار (سازگار) زیست محیطی مشاهده نشد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که آموزش نقش به سزایی در رفتا زیست محیطی مزرعه داران به ویژه برای جلوگیری از ایجاد آلودگی های ناشی از پساب مزارع دارد.