مقاله تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۳۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ایمن سازی در مقابل استرس
مقاله اضطراب امتحان
مقاله عملکرد تحصیلی
مقاله دانش آموزان دختر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی علی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: اصل فتاحی بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: ساعد مه لقا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهر میاندوآب در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ بود. این پژوهش نیمه تجربی روی ۳۰ نفر از دانش آموزانی که در آزمون اضطراب امتحان فیلیپس بالاترین نمره را آورده بودند انجام شد. نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آموزش ایمن سازی در مقابل استرس در شش جلسه یک و نیم ساعته هفته ای دو بار به گروه آزمایش داده شد، ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل کواریانس یک راهه (آنکووا) تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که اضطراب امتحان در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت در حالی که مداخله تاثیری در بهبود عملکرد تحصیلی نداشت.