مقاله تاثیر آموزش از طریق ویکی بر یادگیری مهارت های اطلاع یابی دانشجویان پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش از طریق ویکی بر یادگیری مهارت های اطلاع یابی دانشجویان پزشکی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وب ۲٫۰
مقاله ویکی
مقاله آموزش
مقاله مهارت های اطلاع یابی
مقاله یادگیری
مقاله دانشجویان پزشکی
مقاله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوتی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادزاده مینا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالعلی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: به تازگی فن آوری های جدیدی تحت عنوان وب ۲٫۰ ظهور کرده اند و استفاده از آن در آموزش رو به افزایش است. ویکی یکی از ابزارهای وب ۲٫۰ می باشد که در آموزش الکترونیک کاربردهای فراوانی دارد. ویکی ها دارای محیطی ساده و با قابلیت ویرایش آسان هستند و بافتی تعاملی دارند که استفاده از آن ها در آموزش باعث افزایش یادگیری می گردد؛ بنابراین پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر استفاده از ویکی بر یادگیری مهارت های اطلاع یابی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
روش کار: ۳۲ دانشجوی پزشکی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمون به وسیله ویکی و گروه شاهد به روش سنتی آموزش داده شدند. قبل از آموزش جهت تعیین میزان آگاهی دانشجویان در مورد مهارت های اطلاع یابی برای هر دو گروه پیش آزمون و در پایان جهت سنجش میزان پیشرفت، پس آزمون انجام گرفت. در نهایت داده ها توسط نرم افزار SPSS تحلیل شد.
یافته ها: بیشتر دانشجویان (۷۱٫۹ درصد) با وب ۲٫۰ آشنایی داشتند و ۲۱٫۹ درصد از ویکی ها استفاده کرده بودند. آگاهی هر دو گروه پس از آموزش افزایش یافت. میانگین نمرات گروه شاهد از ۳٫۸۳±۴٫۳۰ به ۱۳٫۷۵±۳٫۲۵ و نمرات گروه آزمون از ۲٫۸۰±۱٫۸۵ به ۱۲٫۸۵±۴٫۲۶ ارتقا یافت (P<0.001)، اما رابطه معنی داری بین آموزش به وسیله ویکی و آموزش سنتی وجود نداشت و پیشرفت دو گروه به طور تقریبی یکسان بود (P=0.560). با این وجود بیش از نیمی از دانشجویان (۵۵ درصد) به دلایلی مانند عدم محدودیت زمانی و صرفه جویی در زمان، آموزش با ویکی را ترجیح دادند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده ابزارهای وب ۰٫۲ به خصوص ویکی ها تاثیر مثبتی بر یادگیری دارند، بنابراین با توجه به قابلیت های ویکی می توان از آنها به عنوان مکمل آموزش سنتی بهره برد.