مقاله تاثیر آموزش از طریق الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام آزمون پاپ اسمیر در زنان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۵۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش از طریق الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام آزمون پاپ اسمیر در زنان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاپ اسمیر
مقاله بهداشت
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: نیکنامی شمس الدین
جناب آقای / سرکار خانم: امین شکروی فرخنده
جناب آقای / سرکار خانم: طوافیان صدیقه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: علی رغم قابل پیشگیری بودن سرطان دهانه رحم، بروز آن حتی در بین زنانی که به برنامه های غربالگری و درمانی دسترسی دارند مشاهده می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش از طریق الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام آزمایش پاپ اسمیر در زنان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه انجام شده است.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه از نوع مداخله ای با شاهد می باشد که روی ۱۲۰ نفر از زنان تحت پوشش مراکز شهری زرندیه انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه روا و پایای (a=0.82)، طراحی شده بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بود. برنامه آموزشی بر اساس داده های گردآوری شده پیش آزمون طراحی و در سه جلسه برای گروه آزمون اجرا شد. داده ها دو ماه بعد از مداخله آموزشی با استفاده از همان پرسشنامه اولیه گردآوری و با استفاده از آزمون های تی زوجی، تی مستقل، مربع کای تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین نمره همه سازه های مدل اعتقاد بهداشتی (خودکارآمدی، حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده) در گروه آزمون افزایش داشت. همچنین میزان انجام آزمایش پاپ اسمیر در گروه آزمون از ۳۰ درصد (قبل از آموزش) به ۵۳٫۹ درصد (بعد از آموزش) افزایش یافت (P<0.01).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، برنامه های آموزش بهداشت برای ترغیب افراد به شرکت در برنامه های غربالگری سرطان دهانه رحم نیاز به استفاده از نظریه ها و مدل های تغییر رفتار دارند.