مقاله تاثیر آموزش احیای قلبی، ریوی بر عملکرد پرسنل پرستاری بخش های منتخب بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش احیای قلبی، ریوی بر عملکرد پرسنل پرستاری بخش های منتخب بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله احیای قلبی
مقاله ریوی
مقاله عملکرد پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی ایرانی سیدجلیل
جناب آقای / سرکار خانم: ایازی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ملکپورتهرانی افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی تالی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی مدیسه محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به نقش حیاتی پرستاران در احیای قلبی، عروقی بیماران دچار ایست قلبی تنفسی، این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش احیای قلبی، ریوی بر عملکرد پرسنل پرستاری بخشهای منتخب بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ۱۳۸۹ انجام گردید.
روش بررسی: این پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی است که در آن کلیه پرستاران شاغل در بخشهای ICU، CCU اورژانس، فوریت ها، لیبر و ریکاوری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به روش سرشماری انتخاب و قبل و پس از برگزاری کارگاه های آموزشی، عملکرد آنان توسط چک لیست استاندارد شده ارزیابی و مقایسه گردید داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سابقه اشتغال در اورژانس ۲٫۲ سال و در سایر بخش ها ۴٫۵ سال بود. در بخش سئوالات پژوهش نیز عملکرد واحدهای مورد پژوهش در ارزیابی سطح هوشیاری ۱۱٫۶±۸۱٫۸درصد و در تماس با تیم احیاء ۱۱٫۴±۸۱٫۵۳ درصد بود که پس از آموزش عملی به ۱۰۰ درصد ارتقاء یافت و در مواردی چون استفاده از ماسک اکسیژن از ۷٫۸±۴۲٫۹ درصد به ۸٫۳±۵۶٫۲۵ درصد رسید و درخصوص کلیه سوالات در کلیه مراکز درمانی مورد بررسی، بین نمرات اخذ شده قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی داری آماری وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: مداخله آموزشی باعث ارتقاء سطح دانش و مهارت پرستاران در زمینه CPR می گردد که لزوم رعایت توالی شیوه های نوین آموزش تئوری و عملی و اختصاص زمان بیشتر برای تمرین عملی و مواجهه با محیط واقعی و آموزش به صورت تعلیم کار گروهی و مشارکت فعال پرسنل پرستاری از احیای قلبی، ریوی امری لازم و اجتناب ناپذیر می باشد.