مقاله تاثیر آموزش آرام سازی بر تنش، اضطراب و افسردگی مادران دارای دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در مراقبت های نوین از صفحه ۲۷۹ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش آرام سازی بر تنش، اضطراب و افسردگی مادران دارای دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش
مقاله اضطراب
مقاله افسردگی
مقاله آرام گرفتگی
مقاله تکنیک های آرام بخش
مقاله عقب ماندگی ذهنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهریاری ظریفه
جناب آقای / سرکار خانم: میری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شریف زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دستجردی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولوی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تنش مزمن، علاوه بر این که باعث تحریک پذیری و بی ثباتی خلق می شود، از عوامل مهم در افزایش اضطراب و افسردگی به شمار می آید. با توجه به اهمیت کاهش تنش، اضطراب و افسردگی به روش های غیر دارویی، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر آموزش آرام سازی بر تنش، اضطراب و افسردگی مادران دارای دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر انجام شد.
روش تحقیق: این مطالعه کارآزمایی میدانی شاهد دار تصادفی شده، بر روی ۳۶ مادر دارای کودک عقب مانده ذهنی انجام شد. ابتدا پرسشنامه DASS 21 (The Depression Anxiety Stress Scales) برای همه مادران تکمیل گردید؛ سپس مادران به صورت تصادفی، به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. روش آرام سازی به گروه مورد مداخله در مدت پنج جلسه به صورت تئوری آموزش و همزمان تمرین عملی انجام شد. گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکردند. یک ماه پس از برگزاری جلسات آموزشی، پرسشنامهDASS 21 مجددا برای افراد هر دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش ۱۳) و آزمون های آماری تی زوج و تی مستقل در سطح معنی داری a=0.05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین نمره تنش، اضطراب و افسردگی قبل از مداخله، در دو گروه تفاوت معنی داری را نشان نداد ولی در هفته چهارم پس از آموزش آرام سازی، نمره کل تنش از ۱۹٫۱±۱۰٫۴ به ۱۴٫۱±۷٫۶ (P<0.001)، نمره افسردگی از ۱۵٫۷±۹٫۹ به ۱۱٫۳±۶٫۹ (P=0.003) و نمره اضطراب از ۱۴٫۴±۱۰٫۶ به ۹٫۷±۶٫۵ (P=0.003) کاهش یافت که از نظر آماری معنی دار بود.
نتیجه گیری: آموزش آرام سازی بر کاهش تنش، اضطراب و افسردگی مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی موثر است؛ بنابراین برای پیشگیری از ایجاد اختلالات روانی و آسیب دیدن فرد و خانواده ها، باید این آموزش ها بیشتر مورد توجه مشاوران، کارکنان مدارس استثنایی و بهزیستی قرار گیرند.