مقاله تاثیر آموزشهای مربوط به ارتباطات جنسی زناشویی بر ارتقاء سطح سلامت جنسی دانشجویان متاهل (مطالعه موردی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم رفتاری از صفحه ۷۵ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزشهای مربوط به ارتباطات جنسی زناشویی بر ارتقاء سطح سلامت جنسی دانشجویان متاهل (مطالعه موردی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش ارتباطات جنسی زوجین
مقاله سلامت جنسی زوجین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: معنوی پور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی حمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزشهای مربوط به ارتباطات جنسی زوجین بر ارتقاء سطح سلامت جنسی آن ها بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ بودند. نمونه این پژوهش را ۵۰ نفر از این دانشجویان تشکیل می دادند که از بین جامعه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و به روش استفاده از جدول اعداد تصادفی انتخاب شدند و به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند (گروه آزمایشی ۲۵ نفر و گروه گواه ۲۵ نفر ). پژوهش به روش تحقیق آزمایشی با استفاده از «طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل» انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق-ساخته بود. پس از گمارش تصادفی آزمودنی ها در گروه های گواه و آزمایشی، ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی (آموزشهای مربوط به ارتباطات جنسی) در ۶ جلسه ۱٫۵ ساعته بر روی گروه آزمایشی ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزش، پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. در ادامه، داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس یک سویه (آنوا) و دوسویه (مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش ارتباطات جنسی موجب افزایش سطح سلامت جنسی دانشجویان گروه آزمایشی در مقایسه با گروه گواه شده است. سطح معناداری در این پژوهش p<0.001 بوده است.