مقاله تاثیر آماده سازی زایمانی با استفاده از مهارت های رفتاری – شناختی بر پیامدهای زایمان زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۷۶ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر آماده سازی زایمانی با استفاده از مهارت های رفتاری – شناختی بر پیامدهای زایمان زنان نخست زا
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های سازگاری
مقاله استرس
مقاله زایمان طبیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورسندی محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلیان کتایون
جناب آقای / سرکار خانم: ترابی گودرزی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: حاملگی به سبب ایجاد وظایف تکاملی جدید مثل مادر شدن به عنوان یک دوره بحرانی برای یک زن به شمار می رود که به دلیل استرس زمان تولد امروزه تمایل زنان به سزارین افزایش یافته است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات آموزش مهارت های سازش با استرس بر پیامد های زایمانی انجام شده است.
مواد و روشها: این مطالعه مداخله ای بر روی ۶۴ مادر باردار نخست زا که به طریق نمونه گیری خوشه ای وارد مطالعه شده و به طور تصادفی به ۲ گروه ۳۲ نفره مورد و شاهد تقسیم شدند، انجام گردید. گروه آزمون در ۸ جلسه آموزشی که بین ۲۲-۱۸ هفته حاملگی بودند مهارت های سازش با استرس را فرا گرفتند و در گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگرفت. سپس پیامد زایمان در دو گروه مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: میانگین سن گروه آموزش ۱٫۴۰±۲۰٫۲۵ سال و در گروه کنترل ۱٫۸۶±۲۰٫۴۳ سال بود. میزان تقاضای زایمان سزارین در ۲ گروه تفاوت معنی داری داشت ۳ نفر (۱۰%) در گروه مورد در مقابل ۱۲ نفر (۴۸%) در گروه شاهد (p=0.002). اگرچه زایمان زودرس و سزارین و وزن کم زمان تولد در گروه آموزش کمتر از گروه کنترل بود اما تفاوت معنی دار نبود.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه به نظر می رسد آماده سازی زایمانی با استفاده از مهارت های شناختی رفتاری روشی مناسب در کاهش پیامدهای زایمانی از جمله درخواست برای زایمان سزارین باشد.