مقاله تاثیر آلودگی کانال ریشه دندان به بزاق بر مهر و موم اپیکالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۱۵۹ تا ۱۱۶۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر آلودگی کانال ریشه دندان به بزاق بر مهر و موم اپیکالی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهر و موم
مقاله کانال
مقاله سیلر
مقاله ریزنشت
مقاله بزاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباغی سیدصالح
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی قاسمی فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف از پرکردن کانال ریشه، مهروموم نمودن سیستم کانال ریشه ای برای جلوگیری از آلودگی مجدد کانال و فضای پری اپیکال است. وجود رطوبت در کانال هنگام پرکردن می تواند تاثیر منفی بر کیفیت مهروموم کانال داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی اثر آلودگی کانال به بزاق بر ریزنشت اپیکالی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی ۵۸ دندان تک ریشه کشیده شده انسان برای پرکردن با گوتا پرکا وسیلر ۲۶ AH مورد پاکسازی و شکل دهی قرار گرفت. دندان ها به ۲ گروه ۲۵ تایی مورد و۲ گروه ۴ تایی به عنوان کنترل مثبت و منفی تقسیم شدند. در گروه مورد بلافاصله قبل از پر کردن، کانال ها به بزاق انسان آلوده شدند. دندان های گروه شاهد قبل از پر کردن کاملا خشک بودند. کلیه کانال ها توسط تکنیک تراکم جانبی پر شده، سپس کلیه سطوح ریشه ها با دو لایه لاک ناخن پوشانده شده و به مدت سه روز در رنگ متیلن بلو قرار گرفتند. نهایتا دندان ها به صورت طولی توسط دیسک الماسی به دو نیمه تقسیم شده و میزان نفوذ خطی رنگ زیر استرئومیکروسکوپ اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده با آزمون آماری T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: بین میانگین نفوذ رنگ در دو گروه اختلاف معنی دار آماری مشاهده شد(p<0.001). میانگین نفوذ رنگ در گروه خشک ۳٫۴۸ میلی متر و در گروه آلوده به بزاق ۶٫۳۶ میلی متر بود.
نتیجه گیری: شواهد به دست آمده نشان می دهد که خشک کردن کامل کانال می تواند منجر به مهروموم اپیکال بهتری شود.