مقاله تاثیر آلوئه امودین بر رشد و القای آپوپتوز در پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۴۲۲ تا ۴۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر آلوئه امودین بر رشد و القای آپوپتوز در پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لیشمانیا ماژور
مقاله آلوئه امودین
مقاله فلوسایتومتری
مقاله آپوپتوز
مقاله MTT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلاوری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دلیمی عبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری فر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صدرایی جاوید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: لیشمانیوز جلدی یکی از بیماری های اندمیک در برخی از نقاط ایران است. استفاده از ترکیبات آنتیموان پنج ظرفیتی به عنوان داروهای خط اول درمان، با محدودیت ها و عوارض جانبی متعددی همراه می باشد. از این رو، همواره تلاش برای یافتن روش های درمانی جدید و ﻣﺆثر مورد نظر است. در پژوهش حاضر، تاثیر آلوئه امودین بر رشد پروماستیگوت لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی مورد ارزیابی قرار گرفت. هم چنین، تاثیر آلوئه امودین در روند القا آپوپتوز در پروماستیگوت های انگل سنجیده شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی غلظت های مختلف (۴۰، ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ میکروگرم بر میلی لیتر) از آلوئه امودین در سه زمان (۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت) بر پروماستیگوت های انگل تاثیر داده شده و با استفاده از شمارش تعداد انگل IC50 محاسبه شد. هم چنین، برای تعیین درصد پروماستیگوت های زنده پس از افزودن آلوئه امودین از روش MTT استفاده شد. در ادامه با استفاده از آزمون فلوسایتومتری میزان آپوپتوز در سه غلظت (۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میکروگرم بر میلی لیتر) بررسی شده و درصد آپوپتوز اولیه، تاخیری و نکروز مشخص شد.
نتایج: آلوئه امودین دارای اثر ممانعت کنندگی بر رشد پروماستیگوت های انگل است و میزان۵۲٫۷۹ IC50  میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد. هم چنین، نتایج حاصل از آزمون فلوسایتومتری نشان داد که آلوئه امودین باعث القای آپوپتوز اولیه و تاخیری در پروماستیگوت لیشمانیا ماژور می شود.
نتیجه گیری: آلوئه امودین دارای اثرات ضد لیشمانیایی بوده و با توجه به اینکه ماده ای با منشا گیاهی است، می تواند به عنوان دارویی جدید در بررسی های درون تنی مورد بررسی قرار گیرد.