مقاله تاثیر آسکوربیک اسید در به تاخیر انداختن تغییرات بیوشیمیایی ضمن پیری و افزایش ماندگاری گل رز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۲۵ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر آسکوربیک اسید در به تاخیر انداختن تغییرات بیوشیمیایی ضمن پیری و افزایش ماندگاری گل رز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسکوربیک اسید
مقاله پراکسیده شدن لیپید
مقاله پروتئین
مقاله پرولین
مقاله پیری گل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم نژاد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حسن ساجدی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: شیری محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، اثر غلظت های مختلف آسکوربیک اسید ( AsA؛۰، ۲، ۴ و ۶ میلی مولار) در به تاخیر انداختن پیری گل های شاخه بریده رز رقم ‘رویال کلاس’ بر اساس طرح فاکتوریل بررسی شد. نتایج نشان داد که کاربرد ۴ میلی مولار AsA باعث بیشترین تاخیر در پیری گل ها در مقایسه با شاهد (آب مقطر) گردید. همچنین، وزن تر و قطر گل هایی که با ۴ میلی مولار AsA تیمار شدند، بیشتر از سایر تیمارها بود. خصوصیاتی مثل میزان پروتئین، پرولین، آنتوسیانین کل و پراکسیده شدن لیپیدها گل ها در طی ۸ روز نگهداری تنها در گل های شاهد و ۴ میلی مولار AsA اندازه گیری گردید. کاربرد ۴ میلی مولار AsA باعث جلوگیری از کاهش پروتئین در طی ۸ روز نگهداری گل ها گردید. میزان پرولین در گل های تیمار شده با AsA نسبت به شاهد پایین تر بود، ولی تفاوت معنی داری با گل های تیمار شده با AsA مشاهده نشد. میزان آنتوسیانین به تدریج با پیر شدن گل ها کاهش پیدا کرد، اما تیمار با AsA مانع از کاهش آن گردید. همچنین کاربرد ۴ میلی مولار AsA با جلوگیری از افزایش مالون دی آلدئید پیری گل ها را به تاخیر انداخت.