مقاله تاثیر آزمون‌ های موسسات آموزش آزاد علمی بر پیشرفت تحصیلی، اضطراب و عزت‌ نفس دانش آموزان پسر چهارم دبیرستان رشته علوم تجربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر آزمون‌ های موسسات آموزش آزاد علمی بر پیشرفت تحصیلی، اضطراب و عزت‌ نفس دانش آموزان پسر چهارم دبیرستان رشته علوم تجربی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون موسسات آزاد علمی
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله اضطراب
مقاله عزت ‌نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج الهی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: ضرابیان فروزان
جناب آقای / سرکار خانم: محدث عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آزمون های موسسات آموزش آزاد علمی بر پیشرفت تحصیلی، اضطراب و عزت ‌نفس دانش ‌آموزان پسر چهارم دبیرستان رشته علوم تجربی در شهرستان خوی اجرا شد. این پژوهش با رویکرد توصیفی پیمایشی و روش تمام شماری بر روی نمونه ای به تعداد ۳۶۰ نفر از دانش‌‌ آموزان پسر پایه چهارم دبیرستان رشته علوم تجربی در شهرستان خوی انجام شد. از این تعداد ۲۲۰ دانش آموز شرکت کننده و ۱۴۰ دانش آموز غیرشرکت کننده در آزمون ‌های موسسات آموزش آزاد علمی بودند. ابزار جمع ‌آوری اطلاعات شامل نمرات زیست ‌شناسی نیمسال اول دانش آموزان و پرسشنامه ‌های سیاهه اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران و عزت ‌نفس کوپر اسمیت بود. پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۹۴ و ۰٫۸۳ محاسبه شد. در نهایت برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از دو دسته آزمون‌ های توصیفی و استنباطی استفاده شد، از آزمون t استودنت (با واریانس‌ های ادغام شده و یا مجزا به تناسب) برای مقایسه میانگین ها و نمودار جعبه (Box plot) استفاده شد که این تحلیل‌ ها بااستفاده از نرم‌افزار spss صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان با توجه به شرکت در آزمون تفاوت معنی ‌دار دارند، اما عزت ‌نفس دانش آموزان شرکت کننده و غیرشرکت کننده تفاوت ندارند. بنابراین می ‌توان گفت که آزمون ‌ها بر پیشرفت تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان تاثیرگذار هستند و بر عزت‌ نفس دانش آموزان تاثیرگذار نیستند.