مقاله تاثیر آزمایشی القای خلق و استرس بر شدت درد بیماران مبتلا به میگرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در فیض از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر آزمایشی القای خلق و استرس بر شدت درد بیماران مبتلا به میگرن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرس
مقاله افسردگی
مقاله میگرن
مقاله اندازه گیری درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری مقدم محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با وجود تحقیقات گسترده در مورد رابطه استرس و افسردگی با میگرن، هنوز مدارک تجربی لازم برای اعتبار بخشیدن به چنین نظراتی وجود ندارد. پژوهش حاضر به منظور بررسی آزمایشی تاثیر القای خلق و استرس بر شدت درد بیماران مبتلا به میگرن انجام گرفت.
مواد و روش ها: در این تحقیق ۶۰ بیمار میگرنی در فاصله سال های ۹۱- ۹۰ از درمانگاه بیمارستان بقیه الله انتخاب شدند و به صورت تصادفی در ۳ گروه (شاد، غمگین و کنترل) قرار گرفتند. در این تحقیق از یک تکلیف کامپیوتری به منظور القای استرس و نمایش یک قطعه فیلم، به منظور القای خلق، استفاده شد و شدت درد شرکت کننده ها در طی ۳ مرحله (ابتدای پژوهش، بعد از تکلیف خستگی شناختی، پس از القای خلق) با استفاده از مقیاس درجه بندی عددی سنجیده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که تحت تکلیف خستگی شناختی، شدت درد گروه غمگین از ۱۷٫۷۵ به ۲۴، در گروه شاد از ۱۳٫۴ به ۲۷٫۹ و در گروه کنترل از ۱۱٫۵۵ به ۳۳٫۶۵ افزایش یافت (P<0.0001). گروهی که در معرض القای خلق غمگین قرار گرفتند، شدت دردشان افزایش یافت (۳۸٫۷) و کسانی که در معرض القای خلق شاد قرار گرفتند شدت دردشان (۱۵٫۱۵) کاهش یافت (P= 0.04) و در گروه کنترل هیچ تغییر معنی داری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به میگرن، شرایط استرس زا باعث افزایش شدت درد می شود و قرار گرفتن در محیط شاد و یا غمگین می تواند در کاهش و افزایش شدت درد آن ها تاثیرگذار باشد.