مقاله تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان پذیری تولید در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان پذیری تولید در ایران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازی مالی
مقاله آزادسازی تجاری
مقاله نوسان تولید
مقاله خودرگرسیون با وقفه های توزیعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: لارتی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه های اخیر، سیاست های آزادسازی مالی و تجاری مورد توجه اغلب کشورها قرار گرفته و نتایج مختلفی را برای آنها به دنبال داشته است. به همین منظور در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان تولید در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای دوره زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۳۸۶ هستیم.
نتایج نشان می دهد، در مدل نفتی، آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معنادار و آزادسازی مالی تاثیر منفی و بی معنا بر نوسان تولید دارد. در مدل غیرنفتی نیز، هر دو متغیر تاثیر مثبت و معناداری بر نوسان تولید دارد. همچنین وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید می شود. مقدار ضریب تصحیح خطا نیز برابر با ۰٫۴۹- به دست آمده است که میزان تعدیل به سمت مقادیر تعادلی را در بلندمدت نشان می دهد. آزمون های ثبات ساختاری نیز گویای استحکام مدل طی دوره زمانی مورد نظر است.