مقاله تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۶۱ تا ۳۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا چشم بلبلی و لوبیا تپاری محلی جیرفت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبیا تپاری محلی جیرفت
مقاله لوبیا چشم بلبلی
مقاله آرایش کاشت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تاثیر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف لوبیا گرمسیری آزمایشی در تابستان ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت اجرا شد، این آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. آرایش های کاشت در سه سطح عبارت بودند از کشت یک ردیف روی پشته با فاصله بین بوته ۱۰ سانتی متر، کشت دو ردیف روی پشته با فاصله بین بوته ۲۰ سانتی متر و کشت سه ردیف روی پشته با فاصله بین بوته ۳۰ سانتی متر به عنوان عامل اصلی و ژنوتیپ های لوبیا چشم بلبلی، لوبیا تپاری کرم رنگ و لوبیا تپاری سیاه رنگ به عنوان عامل فرعی در سه سطح مورد بررسی قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه در این آزمایش عبارت بودند از عملکرد دانه و کاه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، متوسط طول غلاف، ارتفاع بوته، وزن صد دانه، شاخص برداشت، تعداد دانه در بوته و عملکرد بیولوژیک. نتایج تجزیه واریانس نشان داد هیچ یک از صفات مذکور تحت تاثیر آرایش کاشت قرار نگرفت اما اثر متقابل این عامل و ژنوتیپ بر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته و شاخص برداشت اثر معنی داری داشت. حداکثر تعداد غلاف در بوته به تعداد ۲۰٫۹۰ عدد در لوبیا تپار سیاه رنگ با آرایش کاشت سه ردیف روی پشته با فاصله ۳۰ سانتی متر بین بوته ها حاصل شد. حداکثر تعداد دانه در بوته به تعداد ۲۶۶٫۵ عدد و بالاترین درصد شاخص برداشت به میزان ۴۶٫۵۵ مربوط به لوبیا تپاری سیاه رنگ با آرایش کاشت دو ردیف روی پشته با فاصله بین بوته ۲۰ سانتی متر بود. تفاوت میان ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، متوسط طول غلاف، وزن صد دانه و تعداد دانه در بوته در سطح احتمال ۱% معنی دار بود.