مقاله تاثیر آبیاری با پساب شهری بر تجمع باکتریهای شاخص آلودگی و برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۵۰۸ تا ۵۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر آبیاری با پساب شهری بر تجمع باکتریهای شاخص آلودگی و برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفیه خانه فاضلاب شهری
مقاله ذرت علوفه ای
مقاله کلی فرم کل
مقاله کلی فرم مدفوعی
مقاله فلزات سنگین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالی نژادیان افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی جهانگرد
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نیکوخواه فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی میکروبی و برخی فلزات سنگین در اندام هوایی ذرت علوفه ای و خاک، پژوهشی با طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با دو تیمار شامل آبیاری با آب چاه با کود (W1) و آبیاری با پساب (W2) در تابستان  1390در مزرعه تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرکرد اجرا گردید. نتایج نشان داد که تعداد باکتریهای لاکتوز مثبت، کلی فرم کل و مدفوعی در عمق ۵-۰ سانتیمتری نسبت به عمق ۱۵-۵ سانتیمتری حدود ۴۲ درصد بیشتر بود و با گذشت زمان روزانه تعداد باکتریهای شاخص آلودگی در خاک به مقدار ۳۵ درصد کاهش نشان دادند. در برگ مسن تعداد کلی فرم کل ۸۸ و کلی فرم مدفوعی۴۰ MPN/100m  و در برگ جدید تعداد کلی فرم کل ۳۸ و کلی فرم مدفوعی ۲ MPN/100ml  شمارش گردید. غلظت فلزات سنگین در ساقه و برگ گیاه در تیمار  W2در مقایسه با تیمار W1 بیشتر بود ولی تفاوت معنی داری بین دو تیمار دیده نشد. غلظت فلزات سنگین در خاک و گیاه تحت بررسی نیز در حد مجاز قرار داشتند.