مقاله تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاک های تحت چرخه انجماد – ذوب در شرایط شبیه ساز باران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حفاظت منابع آب و خاک از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیرپذیری تولید رواناب و رسوب خاک های تحت چرخه انجماد – ذوب در شرایط شبیه ساز باران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دمای خاک
مقاله رواناب
مقاله فرسایش خاک
مقاله لنزهای یخی
مقاله یخ بندان خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهزادفر مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سیدحمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خانجانی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حزباوی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل متعددی بر تعیین و تغییر فرآیند تولید رواناب و ایجاد فرسایش خاک موثر هستند. لیکن نقش بسیاری از این عوامل مانند فرآیندهای انجماد و ذوب به خوبی مدنظر قرار نگرفته است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شبیه سازی و تبیین اثرات چرخه انجماد – ذوب در خاک تحت شرایط شبیه سازی باران بر تولید رواناب و رسوب انجام گرفت. پس از تحلیل شرایط دمای هوا و اعماق مختلف خاک حاکم بر منطقه مادری و تعیین عمق هدف ۱۰ سانتی متر و القاء انجماد به مدت سه روز و ذوب به مدت دو روز، واقعه بارشی با شدت ۱٫۲ میلی متر در دقیقه و با تداوم ۳۰ دقیقه بر تیمارهای آزمایشی و در آزمایشگاه شبیه ساز باران و فرسایش خاک دانشگاه تربیت مدرس شبیه سازی شد. نتایج به دست آمده، رفتار معنی دار و متفاوت خاک متاثر از انجماد و چرخه انجماد – ذوب را تایید کردند. به نحوی که زمان شروع رواناب در تیمارهای انجماد و انجماد – ذوب به ترتیب ۲٫۷۴ و ۳٫۲۵ برابر نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد. همچنین، تیمارهای مذکور به ترتیب ۱٫۴۶ و ۱٫۱۶ برابر، تولید رواناب و ۱۱٫۹۲ و ۲٫۶۵ برابر، تولید رسوب را افزایش دادند. عملکرد لنزهای یخی و جبهه یخ بندان و ایجاد رطوبت نزدیک به اشباع پس از تکمیل چرخه، از مهمترین عوامل موثر در رفتار متفاوت خاک تحت چرخه انجماد – ذوب ارزیابی شدند.