مقاله تاثیرحشره کشی، دورکنندگی و بازدارندگی تخمریزی عصاره های هگزانی برخی از گیاهان بر شپشه آرد (Tribolium confusum (Col.: Tenebrionidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیرحشره کشی، دورکنندگی و بازدارندگی تخمریزی عصاره های هگزانی برخی از گیاهان بر شپشه آرد (Tribolium confusum (Col.: Tenebrionidae
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شپشه آرد
مقاله عصاره هگزانی
مقاله حشره کشی
مقاله دورکنندگی
مقاله بازدارندگی
مقاله تخمریزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: لونی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی کهرودی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شپشه آرد Tribolium confusum Duval (Col : Tenebrionidae) از جمله آفات انباری است که از لحاظ کمی و کیفی خسارت زیادی به آرد می رساند. باتوجه به خسارت بالای آفات انباری و اثر سو سموم شیمیایی استفاده از ترکیبات گیاهی یکی از بهترین روش های کنترل آفات انباری محسوب می شود. در این تحقیق تاثیر لاروکشی (۱۷روزه)، دورکنندگی (حشره کامل) و بازدارندگی تخم ریزی عصاره های هگزانی استبرق (برگ و گل) Calotropis procera (Ait.) R. Br، وینکا Vinca minor L.، قیچ Zygophyllum fabago L. و زبان درقفا Delphinium persicum روی شپشه آرد بررسی شد. نتایج آزمایش ها نشان داد عصاره هگزانی قیچ در غلظت ۵۰ درصد با میانگین ۶۰٫۶۹ درصد کشندگی روی لارو بیشترین اثر لاروکشی را داشته و عصاره وینکا با میانگین ۳۰٫۴۱ درصد کشندگی روی لارو کم ترین اثر لاروکشی را داشت. همچنین عصاره های هگزانی قیچ، زبان درقفا و استبرق دارای اثر دورکنندگی بودند. اثر عصاره ها روی بازدارندگی تخمریزی حشره کامل نشان داد میان عصاره های مورد مطالعه اختلاف معنی داری در بازدارندگی تخمریزی حشره کامل وجود ندارد ولی میان عصاره های مورد آزمایش و تیمار شاهد اختلاف معنی دار وجود دارد. این نتایج نشان دهنده این بود که این عصاره ها دارای خاصیت حشره کشی و دورکنندگی و بازدارندگی تخمریزی می باشد.