مقاله تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش های ماده اسپراگوداولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۵۸۷ تا ۵۹۵ منتشر شده است.
نام: تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش های ماده اسپراگوداولی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوپراکسیددیسموتاز
مقاله کاتالاز
مقاله کوآنزیم Q10
مقاله تمرینات هوازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدیر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: دریانوش فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: تنیده نادر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فیروزمند هنگامه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انتخاب نوع، زمان و شدت تمرین به عنوان الگویی مناسب جهت بهبود سطح سلامت جامعه ضروری به نظر می رسد. هدف از انجام تحقیق حاضر، مطالعه تاثیر چهار هفته تمرین استقامتی شدید به همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) و کاتالاز (CAT) در موش های ماده می باشد.
روش کار: در این مطالعه تجربی که در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد،۵۰ سر موش ماده در چهار گروه کنترل، مکمل، مکمل-تمرین و تمرین تقسیم شدند. برنامه تمرینی در چهار هفته، هفته ای پنج جلسه که با سرعت ۱۰- ۱۷ متر در دقیقه، دامنه شیب ۵- ۱۵ درجه و مدت زمان ۱۵- ۶۰ دقیقه بود، اجرا شد. همزمان با انجام تمرین به دو گروه مکمل- تمرین و مکمل، روزانه میزان ۲۰ mg/kgمکمل Q10 به صورت گاواژ خورانده می شد. برای بررسی تغییرات آنزیم SOD و CAT، نمونه های خونی قبل از شروع تمرینات، بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی گرفته شد و به روش الیزا انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
نتایج: میزان فعالیت SOD بلافاصله پس از تمرین در گروه تمرین و تمرین مکمل افزایش معناداری داشته است.(p=0.001)  با این حال، فعالیت آنزیم CAT تنها در گروه مکمل افزایش معناداری (p=0.001)را نشان داد.
نتیجه گیری: استفاده از کوآنزیم Q10 همراه با چهار هفته تمرین استقامتی شدید، بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از پایان تمرینات می تواند در بهبود عملکرد سیستم آنتی اکسیدانی موثر باشد. هر چند فعالیت CAT کاهش نشان می دهد.