مقاله تاثیرات ممانعت کنندگی عصاره زعفران در جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی آدنوکارسینوم کولون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثیرات ممانعت کنندگی عصاره زعفران در جلوگیری از رشد سلولهای سرطانی آدنوکارسینوم کولون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آدنوکارسینوما
مقاله پیشگیری از سرطان
مقاله زعفران
مقاله سیتوتوکسیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فریدحسینی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جباری آزاد فرحزاد
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف زاده حدیث
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمان تکتم
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ طبسی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: توکل افشاری جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: این مقاله با هدف بررسی اثرات آنتی ژنوتوکسیک و سیتوتوکسیک زعفران به عنوان یک گیاه بومی ایران انجام شده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی آزمایشگاهی در تابستان سال ۱۳۸۷ در پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. سلولهای انسانی سرطان آدنوکارسینوما و سلولهای کلون در محیط کشت Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) شامل% ۱۰FBS در شرایط استاندارد دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و در انکوباتور دی اکسید کربن ۵% کشت داده شدند. تعداد ۱۰۵×۲ سلول در هر ۲۰۰ ul از محیط کشت به هر چاهک انتقال داده شد. اطلاعات با استفاده از آزمون تی زوجی و SPSS تجزیه و تحلیل شد. در نهایت تغییرات سلولی توسط تست MTT برای غلظت های ۲۰۰۰، ۱۲۰۰، ۸۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر عصاره در سه رده سلولی مورد مطالعه AGS, HT125 و L929 اندازه گیری شد.
نتایج: رده سلولی L929 تغییرات اندکی را در طی ۲۴ و ۴۸ ساعت اول در غلظتهای سلولی ۲۰۰۰ و ۱۶۰۰ به ترتیب نشان داد. اما در طی ۷۲ ساعت نیز تغییرات قابل توجهی از مرفولوژی را در غلظتهای مشابه نیز نشان داد. در حالی که کاهش در سلولهای سرطانی آدنوکارسینوما بسیار مشهود بود ولیکن در غلظتهای ۲۰۰۰ جمعیت سلولی زنده تا حد ۴۵% کاهش پیدا کرد. نتایج معنی داری از مرفولوژی و تحلیل MTT تست برای سلولهای HT125 مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر بیان کننده موید شواهد روز افزون نقش عصاره زعفران به عنوان یک ترکیب پیشگیری کننده از سرطان به صورت اثر مهاری بر روی رشد و یا پیشرفت تومور می باشد.