مقاله تاثیرات سمیت کشنده و زیر حد کشنده فلز سرب بر پارامترهای هماتولوژیکی بچه ماهیان قره برون(Acipenser persicus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیرات سمیت کشنده و زیر حد کشنده فلز سرب بر پارامترهای هماتولوژیکی بچه ماهیان قره برون(Acipenser persicus)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Acipenser persicus
مقاله نیترات سرب
مقاله غلظت کشنده
مقاله زیر حد کشنده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسف پور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جمیلی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ماشینچیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی تاثیرات فلز سرب بر فاکتورهای هماتولوژیکی (تعداد گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، M.C.V، M.C.H، تعداد گلبول سفید، درصد لنفوسیت، مونوسیت، نوتروفیل، بازوفیل و ائوزینوفیل در بچه ماهیان قره برون (Acipenser persicus) قرار گرفته در معرض غلظت کشنده (LC50) و غلظت های زیر حد کشنده به ترتیب ۲۵LC50 درصد و ۷۵LC50 درصد نیترات سرب پس از ۹۶ ساعت و مقایسه با حالت عادی است. ابتدا آزمایش هایی برای تعیین ۹۶LC50 ساعته نیترات سرب بر روی ماهی ها طبق روش متداول O.E.C.D به صورت ساکن در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ساری در شرایط کیفی ثابت آب رودخانه تجن با حرارت: ۱±۸ درجه سانتی گراد، اکسیژن۸٫۳ :O2 میلی گرم در لیتر، سختی کل: ۳۷۰ میلی گرم در لیتر کربنات کلسیم در فصل زمستان انجام شد. پس از آزمایش بقا و تعیین محدوده کشندگی ۱۰۰۰-۹۰۰ میلی گرم سرب در لیتر، ماهیان به مدت ۹۶ ساعت در معرض ۸ غلظت (۸۸۳٫۴، ۹۰۰، ۹۱۶٫۷، ۹۳۳٫۴، ۹۵۰، ۹۶۶٫۷، ۹۸۳٫۴ و ۱۰۰۰ میلی گرم سرب در لیتر) نیترات سرب به اضافه یک گروه شاهد (غلظت= ۰) قرار گرفتند. در هر ونیرو ۱۰ عدد ماهی با میانگین وزنی ۳۵-۳۰ گرمی معرفی گردید (حجم آب: ۱ لیتر به ازای ۱ گرم ماهی). اکسیژن دهی از طریق پمپ های هواده و نوردهی مطابق طول روز بوده است. میزان ۹۶LC50 ساعته برای این ماهیان ۹۴۴٫۱۱۸ میلی گرم سرب در لیتر به دست آمده است. به منظور تعیین فاکتورهای خونی، ماهیان به مدت ۹۶ ساعت در معرض غلظت های کشنده و زیر حد کشنده نیترات سرب به ترتیب (LC50) 944.118،(۷۵% LC50) 708.088، (۲۵% LC50) 236 میلی گرم سرب در لیتر قرار گرفتند و در پایان این زمان در هر تیمار از ۳ عدد ماهی خون گیری به عمل آمد. تمامی آزمایش ها با سه تکرار انجام شده است. روند تغییرات پارامترهای خونی به این ترتیب بوده که در ۲۳۶ میلی گرم سرب در لیتر، افزایش معنی داری در تعداد گلبول قرمز و افزایش غیرمعنی داری در غلظت هموگلوبین، درصد هماتوکریت، MCV و MCH ایجاد شده است. در ۷۰۸٫۰۸۸ میلی گرم سرب در لیتر، کاهش غیرمعنی دار در تعداد گلبول قرمز، افزایش غیرمعنی دار در غلظت هموگلوبین و درصد هماتوکریت و افزایش معنی داری در MCV و MCH مشاهده شد. در غلظت ۹۴۴٫۱۱۸ میلی گرم سرب در لیتر، کاهش معنی دار در تعداد گلبول قرمز، غلظت هموگلوبین و درصد هماتوکریت و افزایش غیرمعنی دار در MCV و MCH رخ داد. در تعداد گلبول سفید، مونوسیت و بازوفیل افزایش غیرمعنی دار و در لنفوسیت و ائوزینوفیل کاهش غیرمعنی داری در همه تیمارها مشاهده شد. درصد نوتروفیل در ماهیان قرار گرفته در معرض ۲۳۶ میلی گرم سرب در لیتر ثابت ماند، اما افزایش غیرمعنی داری در غلظت زیر حد کشنده ) ۷۰۸٫۰۸۸ میلی گرم سرب در لیتر) و غلظت کشنده (۹۴۴٫۱۱۸ میلی گرم سرب در لیتر) رخ داد.