مقاله تاثیرات الگوی تعلق والدینی بر افسردگی و اعتماد به نفس دوره نوجوانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیرات الگوی تعلق والدینی بر افسردگی و اعتماد به نفس دوره نوجوانی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوجوانان
مقاله افسردگی
مقاله تعلق روانی
مقاله والدین
مقاله اعتماد به نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بحرینی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اکابریان شرافت
جناب آقای / سرکار خانم: قدس بین فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان خواه فرد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی باغ ملایی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افسردگی و کمبود اعتماد به نفس به عنوان مهمترین اختلال های روان شناختی، در نوجوانان در حال گسترش هستند. با این حال، مطالعات اندکی وجود دارند که به کشف رابطه بین الگوی تعلق والدینی با افسردگی و کمبود اعتماد به نفس نوجوانان آنها پرداخته باشد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر الگوهای مختلف تعلق والدینی بر میزان افسردگی و اعتماد به نفس نوجوانان شهر بوشهر بود.
روش کار: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع مقطعی، همه ۴۸۲ نفر دانش آموز سال اول دبیرستان (۲۴۶ دختر و ۲۳۶ پسر) که از هشت دبیرستان شهر بوشهر، به صورت تصادفی خوشه ای ساده انتخاب شده بودند، به مجموعه ای از سه پرسش نامه روا و پایای افسردگی بک، اعتماد به نفس کوپر اسمیت و الگوی تعلق والدینی به صورت خود ایفاء پاسخ دادند. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS ویرایش ۱۱٫۵، آمار توصیفی و آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: الگوی مراقبت والدینی بیش از الگوی حمایت والدینی با افسردگی و کمبود اعتماد به نفس در نوجوانان دختر و پسر در ارتباط است. در این حال، ترکیب دو الگوی مراقبت اندک و کنترل شدید دارای رابطه معناداری با افسردگی و کمبود اعتماد به نفس در نوجوانان دختر بود (P<0.01).
نتیجه گیری: نتایج تایید کردند که در دختران، الگوی ترکیبی مراقبت اندک و کنترل شدید، خطر افسردگی و کمبود اعتماد به نفس را بیش تر می کند. بر اساس نتایج حاصل باید تاکید شود که رفتار مناسب والدین با فرزند نوجوان خود، رفتاری است که نوجوان از آن احساس آزادی، عشق و حمایت کند.